Chi tiết Thủ tục hành chính
Thủ tục Đăng ký thang lương, bảng lương
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đại diện của Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định (kèm theo giấy giới thiệu của tổ chức và giấy CMND của cá nhân)

Bước 2: Đại diện của Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Lao động TBXH tỉnh Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho đại diện của tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Đại diện của Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đăng ký thang lương, bảng lương

- Quyết định của Giám đốc doanh nghiệp về việc ban hành thang lương, bảng lương

- Biên bản cuộc họp Ban chấp hành công đoàn về việc thống nhất thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng (nếu doanh nghiệp nào chưa có tổ chức công đoàn thì có biên bản của đại diện người lao động về việc thống nhất thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng)

- Thang lương, bảng lương của Doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ (bộ) 02 bộ
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):Phòng Lao động – Tiền lương và BHXH

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Phương pháp xây dựng thang lương, bảng lương

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 114/2002/N Đ – CP ngày 31/12/2002 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Nghị định số 205/2004/N Đ – CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước

Nghị định số 110, 111/2008/NĐ – CP ngày 10/10/2008của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung, tổi thiểu vùng đối với các doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 cña Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

Thông tư số 12, 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn một số điều của NĐ số 114/2002/NĐ – CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Liên kết website
Số lượt truy cập