Câu hỏi:
Thủ tục nộp thang bảng lương cho doanh nghiệp
Trả lời:
  • - Căn cứ Khoản 2, Điều 1, Nghị Định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương:
    + Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
    22/02/2019  |  Sở Lao động TBXH đã phản hồi