BAN GIÁM ĐỐC SỞ  

Thực hiện Thông báo số 173/TB-SLĐTBXH ngày 13/11/2020 của Sở LĐTBXH vv phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Sở Lao động TBXH Thái Bình. Sở LĐTBXH thông báo tới tổ chức cá nhân biết để liên hệ công tác. 

1.Đồng chí Phạm Quang Hòa, Phó Giám đốc Sở phụ trách Sở:

         Di động :    0912.087.080

          Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Là người đứng đầu cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo chung toàn bộ công việc và sự phát triển của Sở, ngành. Chịu trách nhiệm trước Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc điều hành, chỉ đạo các nhiệm vụ của Sở, ngành;

- Là chủ tài khoản cơ quan, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng và kỷ luật của Sở. Tham gia một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ của ngành;

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; Kế hoạch - Tài chính, xây dựng cơ bản; Thanh tra; Chính sách người có công với cách mạng. Phụ trách các phòng: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở, Phòng Người có công, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công;

- Theo dõi hoặc ủy quyền theo dõi các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực phụ trách. Phối hợp chỉ đạo các huyện Thái Thụy và Đông Hưng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

2. Đồng chí Phí Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở

        Di động: 0914.624.667

       Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Giúp đồng chí Phó Giám đốc Sở  phụ trách chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm phụ trách các hoạt động thuộc lĩnh vực: Hành chính-tổng hợp, Thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ, lao động, tiền lương, việc làm- an toàn lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và một số nhiệm vụ khác khi được Phó Giám đốc sở phụ trách phân công, ủy quyền;

- Là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức và Hội đồng Thi đua - khen thưởng và kỷ luật của Sở, Chủ tịch, Phó Chủ tịch (hoặc tương đương) một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Sở. Tham gia một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ của ngành thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng (trừ công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, xây dựng cơ bản) phòng Lao động - tiền lương và Bảo hiểm xã hội, phòng Việc làm - an toàn lao động; Trung tâm Dịch vụ việc làm;

- Theo dõi các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp và cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực phụ trách. Phối hợp chỉ đạo các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà và Tiền Hải  trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do đồng chí Phó Giám đốc sở phụ trách phân công

3. Đồng chí Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở:

       Di Động: 0912.941.697  

       Nhiệm vụ quyền hạn:    

- Giúp đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm phụ trách các hoạt động thuộc lĩnh vực: Chính sách xã hội, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, Dạy nghề và một số nhiệm vụ khác khi được Phó Giám đốc sở phụ trách phân công, ủy quyền;

- Là Chủ tịch, Phó Chủ tịch (hoặc tương đương) một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Sở. Tham gia một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ của ngành thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Phụ trách các phòng, đơn vị: phòng Dạy nghề, phòng Bảo trợ xã hội; phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, Cơ sở Cai nghiện ma túy công lập tinh Thái Bình; Trực tiếp phụ trách Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật;

- Theo dõi các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực phụ trách. Phối hợp chỉ đạo thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư , Kiến Xương trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do đồng chí Phó Giám đốc sở phụ trách phân công.