BAN GIÁM ĐỐC SỞ  

       Thực hiện Thông báo số 187/TB-SLĐTBXH ngày 21/06/2021 của Sở LĐTBXH vv phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Sở Lao động TBXH Thái Bình. Sở LĐTBXH thông báo tới tổ chức cá nhân biết để liên hệ công tác. 

1.Đồng chí Phí Ngọc Thành

  Chức vụ: Giám đốc Sở

  Di động: 0914.624.667

          Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Là người đứng đầu cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo chung toàn bộ công việc và sự phát triển của Sở, ngành. Chịu trách nhiệm trước Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc điều hành, chỉ đạo các nhiệm vụ của Sở, ngành;

- Là chủ tài khoản cơ quan, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng và kỷ luật của Sở. Tham gia một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ của ngành;

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; Thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ và xây dựng cơ bản; Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra; Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; Sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng Sở.

- Theo dõi hoặc ủy quyền theo dõi các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực phụ trách. Phối hợp chỉ đạo thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

2. Đồng chí Bùi Văn Huân

   Chức vụ: Phó Giám đốc Sở:

   Di Động: 0912.941.697  

       Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Giúp đồng chí  Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở các hoạt động thuộc lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; Chính sách xã hội, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công, ủy quyền;

- Là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức và Hội đồng Thi đua - khen thưởng và kỷ luật của Sở; Chủ tịch, Phó Chủ tịch (hoặc tương đương) một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Sở. Tham gia một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ của ngành thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Dạy nghề, Bảo trợ xã hội, Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần; Trực tiếp phụ trách Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật; Làng trẻ em SOS Thái Bình.

- Theo dõi các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực phụ trách. Phối hợp chỉ đạo UBND các huyện Kiến Xương, Tiền Hải trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do đồng chí Giám đốc sở phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do đồng chí Giám đốc sở phân công.

3. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng

   Chức vụ: Phó Giám đốc Sở:

   Di Động: 0912.348.271 

       Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm phụ trách các hoạt động thuộc lĩnh vực: Lao động, tiền lương, việc làm, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền;

- Là Chủ tịch, Phó Chủ tịch (hoặc tương đương) một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Sờ. Tham gia một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ của ngành thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội; Việc làm-An toàn lao động; Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội; Cơ sở Cai nghiện ma túy công lập tỉnh; Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Theo dõi các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp và cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực phụ trách. Phối hợp chỉ đạo ƯBND các huyện Đông Hưng, Thái Thụy trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do đồng chí Giám đốc sở phân công.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Trường

   Chức vụ: Phó Giám đốc Sở:

   Di Động: 0916.668.386

       Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm phụ trách các hoạt động thuộc lĩnh vực: Chính sách người có công với cách mạng và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

- Là Chủ tịch, Phó Chủ tịch (hoặc tương đương) một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Sở. Tham gia một số Ban Chỉ đạo, Hội đồng cấp tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ của ngành thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Phụ trách các phòng, đơn vị: phòng Người có công, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công;

- Theo dõi các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp và cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực phụ trách. Phối hợp chỉ đạo UBND các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do đồng chí Giám đốc sở phân công.