- Điện thoại: 0227.3835.065    

* Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, công tác xã hội và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

* Nhiệm vụ

 1. Tham mưu, trình Lãnh đạo Sở
 • Dự thảo trình Ưỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm; các chương trình, đề án, dự án, các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, công tác xã hội và giảm nghèo theo quy định của pháp luật và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;
 • Chương trình, kế hoạch hằng tháng, quý, năm và giai đoạn; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, công tác xã hội và giảm nghèo theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện họp tác quốc tế về lĩnh vực người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, công tác xã hội và giảm nghèo thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
  1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực công tác xã hội, bảo trợ xã hội và giảm nghèo
 • Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo nhanh và bền vững; nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo; Đồ án phát triển nghề công tác xã hội; Đe án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Đe án trợ giúp người khuyết tật; Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi v.v...;
 • Tổng hợp, thống kê số lượng người cao tuổi, người khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần, đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên, đột xuất, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội khác;
 • Tổ chức xây dựng mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội, tổ chức cung cấp các dịch vụ công tác xã hội, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và các loại hình cơ sở khác có chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội;
 • Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội công lập thực hiện các thủ tục tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội và từ cơ sở bảo trợ xã hội trở về gia đình, cộng đồng.
  1. Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo quy định của pháp luật.
  2. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đổi tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo đối với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ sở bảo trợ xã hội.
  3. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tố chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
  4. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trừ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
  5. Sơ kết, tổng kết, báo cáo thường xuyên định kỳ, đột xuất và kịp thời tổng họp đánh giá các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về người khuyết tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo quy định.
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

 - Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hải Hồng

Di động: 0945.929.262

 - Phó phòng: Hà Thị Thu Hường

Di động: 0983.370.480

- Phó trưởng phòng: Lê Thị Thanh Thủy

Di động: 0978.691.288