Phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

 

- Điện thoại: 02273.844.072    

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở:

Xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, các đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Phối hợp và có giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Phối hợp với các ngành, các cấp theo dõi giám sát và tổng hợp các chỉ tiêu về trẻ em trong chương trình hành động vì trẻ em theo quy định. Tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách sách của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh. Tuyên truyền, khai thác, thu nhập các nguồn ủng hộ đóng góp vào nguồn vốn của Quỹ.

Hướng dẫn, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của quỹ ở các huyện, thành phố

- Trưởng phòng: Hoàng Thị Len

  Di động: 0913.516.431    

 - Phó trưởng phòng: Đỗ Thị Khuyên

Di động: 0911.650.888

Email:

(Cập nhật ngày 04/5/2017)