Phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

 

- Điện thoại: 02273.844.072    

* Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

* Nhiệm vụ

A. Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở:

 • Dự thảo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm; các chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;
 • Chương trình, kế hoạch hằng tháng, quý, năm, giai đoạn; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện họp tác quốc tế về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đắng giới thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

B.. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật

a) về bảo vệ và chăm sóc trẻ em

 • Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đổi với UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
 • Phối họp với các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, mô hình, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
 • Phối hợp với các phòng, ban đơn vị liên quan trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
 • Tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng xã, phường, thị trấn phù họp với trẻ em;
 • Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp trẻ em và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở trợ giúp trẻ em; hướng dẫn thủ tục tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào cơ sở trợ giúp trẻ em và từ cơ sở trợ giúp trẻ em về gia đình, cộng đồng;
 • Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính quản lý, vận động và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

 • Hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương;
 • Là cơ quan thường trực của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban VSTBCPN tỉnh)', có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban và sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban VSTBCPN tỉnh.

C. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới theo quy định.

D. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thế, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

E. Sơ kết, tổng kết, báo cáo thường xuyên định kỳ, đột xuất và kịp thời tổng họp đánh giá các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về lĩnh vực lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới theo quy định.

F. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

G. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

- Trưởng phòng: Hoàng Thị Len

  Di động: 0913.516.431    

 - Phó trưởng phòng: Đỗ Thị Khuyên

Di động: 0911.650.888

Email:

(Cập nhật ngày 04/5/2017)