Phòng Giáo dục nghề nghiệp

 

- Điện thoại: 0363.835.011              

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở:

Xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch dự án phát triển về dạy nghề ở địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy hoạch mạng lưới, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực dạy nghề.

Hướng dẫn, kiểm tra các trường cao đẳng, trung cấp, các trung tâm và các cơ sở dạy nghề thực hiện các nội quy, quy chế, mục tiêu, nội dung đào tạo nghề theo quy định của Nhà nước. Quản lý Nhà nước các cơ sở dạy nghề trong tỉnh; việc đăng ký hoạt động dạy nghề; tuyển sinh, thi, kiểm tra, công nghiệp tốt nghiệp trong dạy nghề; quản lý văn bằng, chứng chỉ nghề.

Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; việc thực hiện chính sách đối với giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; việc thực hiện tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với giáo viên dạy nghề, tiêu chuẩn người quản lý dạy nghề; hội giảng giáo viên dạy nghề.

Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nghề theo sự phân cấp của UBND tỉnh và Tổng Cục Dạy nghề.

  - Trưởng phòng: Phạm Hồng Giang

 Điện thoại: 0363.835.011              

 Di động: 0913.254.828

 Email: daynghethaibinh@gmail.com 

 - Phó phòng: Nguyễn Quang Sáng

Di động: 0904.135.166

Email:

(Cập nhật ngày 04/5/2017)