Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Điện thoại: 0227.3835.050

* Chức năng

Là phòng nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn tổ chức công tác quản lý kinh phí, chi trả trợ cấp chi ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

* Nhiệm vụ

 1. Tham mưu, trình Lãnh đạo Sở
 • Nghiên cứu, xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí chi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, kế hoạch tài chính 3 năm; xây dựng đề xuất đầu tư công trung hạn, dài hạn và hằng năm của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; tổ chức biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tài chính - kế toán, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;
 • Quản lý các nguồn kinh phí được Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao; ban hành quyết định, thông báo phân bổ và giao dự toán, điều chỉnh dự toán kinh phí sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện và quyết toán theo quy định;
 • Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, phòng chuyên môn, nghiệm vụ thẩm định dự toán, kế hoạch đấu thầu các gói thầu mua sắm, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các đơn vị trực thuộc Sở theo thẩm quyền, phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
 • Thực hiện công khai dự toán, quyết toán các nguồn kinh phí sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công khai việc mua sắm, thanh lý tài sản, mua sắm hàng hóa, trang thiết bị; công khai kết quả trúng thầu các gói thầu thuộc Cơ quan Văn phòng Sở làm chủ đầu tư theo các quy định hiện hành;
 • Ban hành tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh;
 • Trình cấp có thẩm quyền thẩm định phân loại mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị trực thuộc Sở.
  1. Quản lý công tác kế toán, quyết toán các nguồn tài chính và tài sản đôi với nguồn ngân sách cấp, nguồn viện trợ, thu, chi sự nghiệp, các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật, cụ thể:
 • Quản lý thống nhất các nguồn kinh phí của Cơ quan Văn phòng Sở, gồm: Kinh phí chi hoạt động thường xuyên, kinh phí không thường xuyên, kinh phí chi hoạt động sự nghiệp, kinh phí phí quản lý chi ưu đãi người có công với cách mạng, kinh phí hoạt động Đền thờ Liệt sỹ, kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề tài, các quỹ tài chính ngoài ngân sách, kinh phí tài trợ, viện trợ... Thực hiện công tác kiếm tra, giám sát, thanh quyết toán các khoản thu, chi tài chính thuộc Cơ quan Văn phòng Sở quản lý.
 • Hướng dẫn công tác lập dự toán, quyết toán ngân sách cho các huyện thành phố, các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công (đối với kinh phí chi ưu đãi người có công), các đơn vị trực thuộc; kiểm tra giám sát các đơn vị việc chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách, chế độ báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính, thống kê theo quy định của pháp luật;
 • Tổng hợp, lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính của toàn ngành thuộc các nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp, nguồn viện trợ, tài trợ, và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Định kỳ, đột xuất báo cáo tình hình thực hiện dự toán kinh phí chi thường xuyên, vốn đầu tư phát triển vốn thực hiện các chương trình dự án theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Quản lý, thực hiện công tác tăng, giảm đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; Hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức thực hiện công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện thu hồi các khoản chi sai, chi trùng nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
  1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Sở về công tác quản lý tài chính, tài sản, công tác kế toán các nguồn kinh phí: nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương cấp để chi hoạt động nhiệm vụ chuyên môn, chi thực hiện chương trình, dự án của các đơn vị.
  2. Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
  3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
  4. Phối họp với Văn phòng Sở quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Sở theo quy định.
  5. Phối hợp với Văn phòng Sở và Công đoàn Văn phòng Sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động tại Cơ quan Văn phòng Sở theo chế độ, chính sách của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.
  6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
  7. Phối hợp với Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng đối với các chương trình, dự án đầu tư do Sở quản lý; tố chức thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

- Trưởng phòng: Nguyễn Trang Nhung

Di động: 0383.822.270

- Phó trưởng phòng: Trần Thị Thêu

Điện thoại: 0904.398.147