Phòng Kế hoạch - Tài chính 

 

- Điện thoại: 0227.3835.050

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở:
Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí dài hạn, hàng năm cho các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, chương trình, dự án, đề án, chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực Sở quản lý và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện; Thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh và các ngành liên quan.
Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện thu, chi các nguồn ngân sách ở các đơn vị trực thuộc và 8 huyện, thành phố theo đúng Luật Ngân sách và Pháp lệnh Tài chính - kế toán.
Tiếp nhận các chứng từ chi trả trợ cấp cho người có công và xã hội. Phối hợp với các ngành liên quan thẩm định và ra thông báo duyệt quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách.
Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

- Trưởng phòng: Nguyễn Trang Nhung

Di động: 0383.822.270

- Phó trưởng phòng: Trần Thị Thêu

Điện thoại: 0904.398.147