1. Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh.

 1. Nhiệm vụ
  1. Tham mưu, trình Lãnh đạo Sở
 • Dự thảo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm; các chương trình, đề án, dự án, biện pháp tố chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật; các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;
 • Chương trình, kế hoạch hằng tháng, quý, năm và giai đoạn; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ LĐTBXH về phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật;
 • Kế hoạch kiểm tra hằng năm, đột xuất của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh;
 • Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chổng mại dâm; cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
  1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội
 • Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực về phòng, chống mại dâm; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức quản lý, triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy, hồ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật;
 • Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức quản lý đối với các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện ma túy, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật;
 • Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm nhằm phát hiện, đấu tranh triệt phá và phòng ngừa tệ nạn mại dâm.
  1. Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chổng mại dâm; cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật.
  2. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy; hồ trợ nạn nhân bị mua bán đối với các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc Ưỷ ban nhân dân cấp huyện, các cơ sở cai nghiện ma tuý, các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.
  3. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy; hồ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh.
  4. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
  5. Sơ kết, tổng kết, báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất và kịp thời tổng hợp đánh giá các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống mại dâm; cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh theo quy định.
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

 - Trưởng phòng: Nguyễn Công Bồi

Điện thoại:     

Di động: 

 - Phó trưởng phòng:

 

Phó trưởng phòng:

 

(cập nhật ngày 04/5/2017)