Phòng Người có công 

 

- Điện thoại: 0227.3835.060

- Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở: Xây dựng chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về người có công. Hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện chế độ chính sách đối với người có công theo Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch, quản lý nghĩa trang liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sỹ, tiếp nhận hài cốt liệt sỹ, thông tin mộ liệt sỹ và thực hiện chế độ đối với thân nhân liệt sỹ khi đi thăm viếng hoặc di chuyển mộ liệt sỹ.

Tuyên truyền, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ chính sách đối với người có công. Tham mưu cho Giám đốc Sở dự thảo các văn bản báo cáo UBND tỉnh và chỉ đạo việc thực hiện chính sách đối với người có công. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Là cơ quan thường trực Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cáp tỉnh.

- Trưởng phòng : Đặng Ngọc Hạnh

Điện thoại: 0985.909.431

Email:

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Mai

Điện thoại: 0982.334.555

Email:

- Phó trưởng phòng: Bùi Văn Quyết

Điện thoại: 0989.187.197

Email:

(Cập nhật ngày 04/5/2017)