Phòng Người có công 

 

- Điện thoại: 0227.3835.060

* Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ

 1. Tham mưu, trình Lãnh đạo Sở
 • Dự thảo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm; các chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;
 • Chương trình, kế hoạch hằng tháng, quý, năm, giai đoạn; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, chính sách mới của Nhà nước, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác người có công theo quy định của pháp luật.
 • Tham mưu cho Giám đốc Sở việc thẩm định, quản lý hồ sơ thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
  1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực người có công với cách mạng
 • Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ theo phân cấp trên địa bàn tỉnh;
 • Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ; thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ; thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ, giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;
 • Tham mưu trình Lãnh đạo Sở danh sách đối tượng gửi đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh để giám định thương tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật đối với người có công với cách mạng;
 • Tham mưu phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động tri ân, chăm sóc người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh;
 • Phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, trả lời ý kiến công dân;
 • Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính trong thực hiện chi trả các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân theo quy định; thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực quản lý và sử dụng Quỹ “Đen ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh.
  1. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực người có công đối với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc Ưỷ ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Trường hợp cần thiết hướng dẫn đến Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
  2. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn hướng dẫn về công tác người có công theo quy định của pháp luật.
  3. Chủ trì cập nhật, lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu, thống kê số lượng đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
  4. Sơ kết, tổng kết, báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất và kịp thời tổng họp đánh giá các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về lĩnh vực người có công theo quy định.
  5. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

- Trưởng phòng : Đặng Ngọc Hạnh

Điện thoại: 0985.909.431

Email:

- Phó trưởng phòng:

Phan Thị Thuý Hà

Điện thoại: 0913.291.519       

Email:

- Phó trưởng phòng: Bùi Văn Quyết

Điện thoại: 0989.187.197

Email:

(Cập nhật ngày 04/5/2017)