* Việc làm và An toàn lao động 

 

- Điện thoại: 02273.835.010              

* Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về: Lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, bảo hiếm xã hội (Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hỉểm xã hội tự nguyện, bảo hiếm thất nghiệp), an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, việc làm)

* Nhiệm vụ

A. Tham mưu, trình Lãnh đạo Sở

 • Dự thảo trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm; các chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm và các văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;
 • Chương trình, kế hoạch hằng tháng, quý, năm, giai đoạn; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lĩnh vực lao động, việc làm theo quy định của pháp luật.

B. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật

 1. về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp
 • Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động theo hướng dẫn của cơ quan có thấm quyền;
 • Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về: Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm tăng thêm; chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân; chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người khuyết tật, người chưa thành niên, người cao tuôi và các đôi tượng khác), lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển và một số đối tượng khác theo quy định của pháp luật; bảo hiểm thất nghiệp;
 • Quản lý các tổ chức dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật; cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo sự ủy quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
 • Tham mưu trình Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh có văn bản chấp thuận cho người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc;
 • Cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật lao động.
 1. về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 • Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;
 • Hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký hợp đồng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo họp đồng cá nhân và của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề ở nước ngoài có thời hạn dưới 90 ngày và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký họp đồng;
 • Thống kê sổ lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo họp đồng và sổ lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo họp đồng;
 • Thông báo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm;
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo họp đồng.
 1. về lĩnh vực lao động, tiền lương
 • Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động và đình công; chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp cổ phần hóa, giao, bán, doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương theo quy định của pháp luật;
 • Hướng dẫn chế độ, chính sách ưu đãi đối với lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác;
 • Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cho thuê lại lao động tại địa phương;
 • Thống kê số lượng các doanh nghiệp cho thuê lại lao động, thực hiện việc cho thuê lại lao động, bên thuê lại lao động và số lượng người lao động thuê lại.
 1. về lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh kiến nghị các bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền;
 • Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định số lượng lao động tạm thời nghỉ việc đối với trường hợp doanh nghiệp xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;
 • Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo phân cấp hoặc ủy quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
 1. về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động
 • Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh; Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý;
 • Hướng dẫn và triển khai công tác quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động tại địa phương;
 • Hướng dẫn về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tiếp nhận tài liệu và xác nhận việc khai báo, sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;
 • Tiếp nhận tài liệu thông báo việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn quản lý;
 • Hướng dẫn các tố chức doanh nghiệp và người lao động các chính sách hỗ trợ có liên quan đến nguồn Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp như: Đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khám, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

C. Sơ kết, tổng kết, báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất và kịp thời tổng hợp đánh giá các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến về lĩnh vực lao động, việc làm theo quy định.

D. Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, việc làm theo quy định của pháp luật.

E. Tố chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

G. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

 

 - Trưởng phòng: Tăng Quốc Sử

Điện thoại: 02273.835.010    

Di động: 0912.266.322

Email phòng: vieclam.tb@gmail.com;

Email cá nhân:

 - Phó trưởng phòng:

Nguyễn Thị Thanh Mai

Điện thoại: 

Phó trưởng phòng:

Vũ Thị Thắm

Điện thoại: 0913.567.697