* Việc làm và An toàn lao động 

 

- Điện thoại: 02273.835.010              

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở:

Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động.

Chỉ tiêu và giải pháp tạo việc làm mới, chính sách tạo việc làm trong các đơn vị thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, đối với đối tượng đặc thù (người chưa thành niên, người tàn tật, người cao tuổi và các đối tượng khác); chính sách phát triển thị trường lao động; chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động, thông tin thị trường lao động. Cấp và quản lý sổ lao động. Cấp và thu hồi giấy phép lao động đối với người lao động là người nước ngoài làm việc trong tỉnh.

Quy hoạch, điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động các tổ chức giới thiệu việc làm.

Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra việc đăng ký đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; Công tác đào tạo nguồn lao động và tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý Nhà nước.

Hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động và vệ sinh lao động.

Thực hiện các quy định về đăng ký máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định; Hướng dẫn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá đặc thù về an toàn lao động theo quy định của pháp luật; Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm.

Chủ trì, phối hợp điều tra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo về tai nạn lao động.

  - Trưởng phòng: Tăng Quốc Sử

Điện thoại: 02273.835.010    

Di động: 0912.266.322

Email phòng: vieclam.tb@gmail.com;

Email cá nhân:

 - Phó trưởng phòng: Phan Thị Thúy Hà

Di động: 0913.291.519     

Email: