Thanh tra Sở 

- Điện thoại: 02273.835.047    

* Chức năng

 • Thanh tra Sở là phòng thuộc Sở, giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.
 • Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở, chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Nhiệm vụ

Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Thanh tra, các văn bản QPPL liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  1. Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  2. Tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  3. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.
  4. Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.
  5. Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra tỉnh về kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; báo cáo Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
  6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc theo phân công của lãnh đạo Sở.

  - Chánh thanh tra: Trần Hữu Thông

Di động: 0917.211.966

Email:

- Phó chánh thanh tra: Vũ Xuân Tố

Di động: 0983.521.078

Email:

  - Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Thanh Thủy

 Di động: 0989.255.337 

Email:

(Cập nhật ngày 04/5/2017)