Thanh tra Sở 

 

- Điện thoại: 02273.835.047    

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở:

Xây dựng kế hoạch, chương trình thanh tra hàng năm, thanh tra chuyên đề ở các ngành, huyện, thành phố, các doanh nghiệp và tổ chức tư nhân thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực lao động người có công và xã hội.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật đối với người có công, bảo hiểm xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và lĩnh vực khác thuộc phạm vi của Sở và đề xuất biện pháp xử lý vi phạm.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định theo Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Luật Dạy nghề, Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Việc chấp hành các quy định về chính sách lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tại các doanh nghiệp, cơ sở SXKD thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh và đề xuất biện pháp xử lý vi phạm.

Chủ trì, phối hợp tổ chức việc điều tra các vụ tai nạn lao động xảy ra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện khai báo, điều tra, lập biên bản về tai nạn lao động. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động.

Thanh tra, kiểm tra và xử lý trong việc thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

Tiếp dân theo quy định, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, theo quy định của pháp luật.

  - Chánh thanh tra: Trần Hữu Thông

Di động: 0917.211.966

Email:

- Phó chánh thanh tra: Vũ Xuân Tố

Di động: 0983.521.078

Email:

  - Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Thanh Thủy

 Di động: 0989.255.337 

Email:

(Cập nhật ngày 04/5/2017)