Văn phòng sở 

 

- Điện thoại: 0227.837.744

- Fax: 0227.3831.821

-

* Vị trí, chức năng

Là phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các chức năng sau:

 • Tổ chức việc thực hiện quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật; xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch kiện toàn tố chức bộ máy, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của ngành.
 • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch công tác dài hạn của ngành; chương trình, kế hoạch hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và các giải pháp thực hiện lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; đồng thời theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện; kiểm tra, điều phối tình hình hoạt động của ngành và phục vụ công tác đối ngoại.
 • Quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thi đua khen thưởng và quản lý cơ sở vật chất kỳ thuật, tài sản, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ cho hoạt động của cơ quan Sở; thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.
 • Tham mưu thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
 • Thực hiện công tác pháp chế; công tác cải cách hành chính và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Tham mưu, trình Lãnh đạo Sở:
 • Dự thảo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở; văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở; quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật;
 • Chương trình, kế hoạch về công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn năng lực theo quy định của Nhà nước. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các đơn vị trực thuộc Sở;
 • Quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kế hoạch luân chuyển, thuyên chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định của Chính phủ, của tỉnh và của ngành;
 • Quy hoạch, kế hoạch công tác dài hạn; chương trình, kế hoạch công tác hằng tuần, tháng, quý, sáu tháng, năm và các giải pháp thực hiện của Sở, ngành. Đồng thời, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố;
 • Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc trong các đơn vị trực thuộc Sở và kế hoạch biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, phân bổ theo quy định.
  1. Giúp lãnh đạo Sở làm đầu mối tổ chức các hoạt động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
  2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp dài hạn, hằng năm.
  3. Hướng dẫn và thực hiện quy chế đánh giá, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quy chế nâng bậc lương, chuyển ngạch; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ và các quy chế khác trong công tác cán bộ theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.
  4. Tổng họp, báo cáo, đánh giá tổng kết công tác định kỳ hoặc đột xuất các lĩnh vực công tác của Sở, ngành và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, tống họp theo quy định của Nhà nước.
  5. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng quản trị hành chính; phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc hằng tuần, hằng ngày của lãnh đạo Sở; quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị; bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của Sở theo quy định của Nhà nước; công tác an ninh quốc phòng và phòng cháy, chữa cháy; phối họp với Thanh tra Sở thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
  6. Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng và những nội dung liên quan đối với các chương trình, dự án đầu tư do Sở quản lý.
  7. Bảo đảm trật tự, kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của Sở; quản lý chế độ làm việc, chế độ hội họp, các hội nghị của Sở và đảm bảo chế độ sinh hoạt cơ quan định kỳ theo quy định của Sở.
  8. Quản lý, sử dụng các loại con dấu (bao gồm cả chữ kỷ số)', tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác quản trị hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ, các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; thẩm định thể thức văn bản tham mưu của các phòng nghiệp vụ trước khi trình lãnh đạo Sở.
  9. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật, Hội đồng Khoa học và Sáng kiến, Hội đồng xét nâng lương của Sở; tham mưu cho Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội”, xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong ngành và ngoài ngành.
  10. Xây dựng và theo dõi lịch công tác của Lãnh đạo Sở và của cơ quan, theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở.
  11. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện các hoạt động của công tác pháp chế gồm: Công tác xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; bồi thường của Nhà nước; kiểm soát thủ tục hành chính; thi đua - khen thưởng trong công tác pháp chế v.v...
  12. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền; giúp Lãnh đạo Sở theo dõi việc cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức và cá nhân theo quy định của Nhà nước và của Sở.
  13. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tham mưu, giúp lãnh đạo Sở thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”; áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO; phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định.
  14. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính, Công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động tại Cơ quan Văn phòng Sở theo chế độ, chính sách của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Văn phòng Sở.
  15. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
  16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

- Chánh Văn phòng  Đỗ Thanh Bình

Di động: 0917.328.222          

- Phó chánh Văn phòng: Vũ Ngọc Khánh

Di động: 0912.388.369    

Email: vnkhanh.sldtbxh@thaibinh.gov.vn.