Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là người đứng đầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ: có 09 phòng và tương đương, cụ thể như sau:

a) Văn phòng Sở (bao gồm công tác pháp chế) ;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Người có công;

đ) Phòng Lao động - Việc làm;

e) Phòng Giáo dục nghề nghiệp;

g) Phòng Bảo trợ xã hội;

h) Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.

i) Phòng Phòng, Chống tệ nạn xã hội.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: 06 đơn vị, cụ thể:

a) Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội;

b) Cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình;

c) Trung tâm Dịch vụ việc làm;

d) Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công;

đ) Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần;

e) Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật.