Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
NGHỊ QUYẾT Sửa đổi điểm c, khoản 3, Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nƣớc thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững.
Ngày bắt đầu: 25/09/2023 Ngày hết hạn: 25/10/2023
Xem góp ý
NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với người cai nghiện bắt buộc, người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập; công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 06/10/2023 Ngày hết hạn: 06/11/2023
Xem góp ý
DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)
Ngày bắt đầu: 17/04/2020 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XIX TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX
Ngày bắt đầu: 16/04/2020 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa V trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày bắt đầu: 16/04/2020 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban quản lý Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Ngày bắt đầu: 02/04/2019 Ngày hết hạn: 05/04/2019
Xem góp ý
QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu: 26/03/2019 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Văn bản dự thảo mới