Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)
Ngày bắt đầu: 17/04/2020 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XIX TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX
Ngày bắt đầu: 16/04/2020 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa V trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày bắt đầu: 16/04/2020 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban quản lý Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Ngày bắt đầu: 02/04/2019 Ngày hết hạn: 05/04/2019
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
Ngày bắt đầu: 26/03/2019 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý