CHUYÊN MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN

CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH THÁI BÌNH

 

STT

Tên thông tin

Đường dẫn

1

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Chi tiết

2

Sơ đồ, Cơ cấu tổ chức

Chi tiết

3

Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành

Chi tiết

4

Dịch vụ công trực tuyến

Chi tiết

5

Thông tin, văn bản chỉ đạo điều hành

Chi tiết

6

Các văn bản Dự thảo cần xin ý kiến công khai

Chi tiết

7

Thông tin tuyên truyền, phổ biến

Chi tiết

8

Thông tin chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Chi tiết

9

Thông tin chương trình, đề tài khoa học

Chi tiết

10

Văn bản công khai

Chi tiết

11

Lịch Tiếp công dân của Lãnh đạo Sở 

Chi tiết

12

Các chính sách

Chi tiết

13

Thông báo

Chi tiết

14

Thông tin người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

               Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Số 19 Lê Lợi, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình

               Ông Đỗ Thanh Bình – Chánh Văn phòng Sở, ĐT: 0983.286.581

15

Địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của Sở

Chi tiết

 

Ghi chú: Danh mục trên không bao gồm những thông tin công dân không được tiếp cận theo quy định tại Điều 6 Luật Tiếp cận thông tin và các quy định pháp luật khác có liên quan.