Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 856
Tháng 12 : 1.593
Quý 4 : 45.409
số 154/NQ-CP
Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
26/10/2020
số 32/2020/QĐ-TTg
Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
26/10/2020
số 2926/SLĐTBXH-VP
Công văn số 2926/SLĐTBXH-VP V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và ký số trong ban hành văn bản điện tử.
21/10/2020
số: 291/QĐ-SLĐTBXH
Quyết đinh số: 291/QĐ-SLĐTBXH Vv thành lập BCĐ thực hiện Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
20/10/2020
Số: 08/2020/TT-BLĐTBXH
THÔNG TƯ Số: 08/2020/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN VỀ BẢO VỆ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI TỐ CÁO LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
20/10/2020
số 518/QĐ-SLĐTBXH
Quyết định số 518/QĐ-SLĐTBXH Vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III và 9 tháng đầu năm 2020
15/10/2020
Liên kết website