Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 858
Tháng 12 : 1.595
Quý 4 : 45.411
số 154/NQ-CP
Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
26/10/2020
số 32/2020/QĐ-TTg
Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
26/10/2020
số 518/QĐ-SLĐTBXH
Quyết định số 518/QĐ-SLĐTBXH Vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III và 9 tháng đầu năm 2020
15/10/2020
số 2077/QĐ-UBND
Quyết định số 2077/QĐ-UBND vv phê duyệt DS và KP hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động HĐ làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid19 (đợt 1) huyện Vũ Thư
17/07/2020
số 2013/QĐ-UBND
Quyết định số 2013/QĐ-UBND vv phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid19 huyện Vũ Thư
16/07/2020
số 2078/QĐ-UBND
Quyết đinh: số 2078/QĐ-UBND phê duyệt DS và KP hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động HĐ làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid19 (đợt 1) huyện Đông Hưng
16/07/2020
số 2032/QĐ-UBND
Quyết đinh số 2032/QĐ-UBND vv phê duyệt DS và kinh phí hỗ trợ người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Phú Tồn phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do đại dịch covid19
16/07/2020
số 2033/QĐ-UBND
Quyết đinh số 2033/QĐ-UBND vv phê duyệt DS và KP hỗ trợ người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH thương mại Hoa Thành phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do đại dịch covid19
16/07/2020
số 2012/QĐ-UBND
Quyết đinh số 2012/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung DS và kinh phí hỗ trợ người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid19 huyện Vũ Thư
16/07/2020
số 2014/QĐ-UBND
Quyết đinh số 2014/QĐ-UBND vv điều chỉnh giảm kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid19 huyện Vũ Thư
16/07/2020
số 2015/QĐ-UBND
Quyết định số 2015/QĐ-UBND vv phê duyệt bổ sung DS và kinh phí hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid19 huyện Vũ Thư
16/07/2020
số 2016/QĐ-UBND
Quyết đinh số 2016/QĐ-UBND vv thôi không thực hiện hỗ trợ và điều chỉnh giảm kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid19 huyện Vũ Thư
16/07/2020
Liên kết website