Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 1.283
Tháng 06 : 41.727
Quý 2 : 182.657
Văn bản liên quan
Số:1343/QĐ-UBND
Quyết định: Số 1343/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc huyện Quỳnh Phụ
12/05/2020
Số:1326/QĐ-UBND
Quyết định: Số 1326/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ người có công cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thành phố Thái Bình
12/05/2020
Số:1325/QĐ-UBND
Quyết định: Số 1325/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ người có công cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc Vũ Thư
12/05/2020
Số:1324/QĐ-UBND
Quyết định: Số 1324/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc huyện Thái Thụy
12/05/2020
Số:1323/QĐ-UBND
Quyết định Số:1323/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc huyện Thái Thụy
12/05/2020
Số:1322/QĐ-UBND
Quyết định: số 1322/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Đông Hưng
12/05/2020
Số:1320/QĐ-UBND
Quyết định: số 1320/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ Người có công với cách mạng và thân nhân của NCC huyện Tiền Hải
12/05/2020
số 1319/QĐ-UBND
Quyết định: số 1319/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ Người có công với cách mạng và thân nhân của NCC huyện Hưng Hà
12/05/2020
Số :1303/QĐ-UBND
Quyết định: số 1303/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ Người có công với cách mạng và thân nhân của NCC huyện Thái Thụy.
12/05/2020
Liên kết website