Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 180
Tháng 02 : 6.045
Quý 1 : 19.888
số 11389/QĐ-SLĐTBXH
Quyết định số 11389/QĐ-SLĐTBXH về việc công bố công khai Dự toán Ngân sách nhà nƣớc năm 2023 Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội.
29/12/2023
Số 129/KL-TTr
Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của Bộ luật Lao động; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội đối với Chi nhánh Tổng Công ty may 10 - Công ty Cổ phần Xí nghiệp may Hung Hà
21/11/2023
Số 126/KL-TTr
Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của Bộ luật Lao động; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội đối với Chi nhánh Công ty cổ phần may Xuất khẩu Việt Thái - Nhà máy may Thanh Tân
21/11/2023
Liên kết website