Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.028
Tháng 06 : 43.012
Quý 2 : 183.942
số 67/KL-TTr
Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của Bộ luật Lao động; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội đối với chi nhánh Công ty Cố phần Ceravi - Nhà máy sứ cao cấp Ceravi
10/06/2024
Số 03/2024/TT-LĐTBXH
Thông tư 03/2024/TT-LĐTBXH hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
04/05/2024
số 19/2023/TT-BLĐTBXH
Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH ban hành bổ sung danh mục nghề,công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc,độc hại, nguy hiểm
27/02/2024
Liên kết website