Chỉ đạo điều hành
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 287
Tháng 07 : 51.698
Quý 3 : 51.698
số 11389/QĐ-SLĐTBXH
Quyết định số 11389/QĐ-SLĐTBXH về việc công bố công khai Dự toán Ngân sách nhà nƣớc năm 2023 Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội.
29/12/2023
Liên kết website